Redacció del Protocol d'Autocontrol i Gestió de la xarxa d'abastament d'aigua potable

Amb la col·laboració de:
Amb la col·laboració de:

DIJOUS 01 DESEMBRE 2022

AJUNTAMENT D'ISONA I CONCA DELLÀ
LA UNITAT D’AIGÜES DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA REDACTAT EL
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE
Legislació aplicable:
REIAL DECRET 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. BOE 21 de febrer de 2003.
Apartat 5 de l’article 18
“Cada gestor de l’abastament o part d’aquest ha d’elaborar, un Protocol d’Autocontrol i Gestió de l’abastament. En aquest protocol s’ha d’incloure tot el
relacionat amb el control de la qualitat de l’aigua de consum humà i el control sobre l’abastament, i ha d’estar a disposició de l’autoritat sanitària i en
concordança amb el Programa autonòmic de vigilància sanitària de l’aigua de consum humà.”